Späť
Poradňa

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.rogelli.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (spotrebiteľa).

S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne vopred dostatočne upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.rogelli.cz je Haname – Hana Mertlíková, so sídlom v Teplicích nad Metují, Nádražní 83, PSČ 549 57, IČO: 74244574, DIČ: 7760123250, podnikajúcim na základe ŽL ev. č. 360505 80518 vydanom ŽÚ v Broumově.
Všetky kontaktné informácie nájdete v sekcii Kontakt. Na tejto adrese môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet.

Vymedzenie pojmov

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000), Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadanú emailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie OP a formulár pre odstúpenie od zmluvy vrátane poučenia o jeho vyplnení. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Stlačením tlačidla Dokončiť v 2. Kroku nákupného košíka kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná výlučne po dobu nevyhnutne potrebnú pre jej vybavenie, pri čom počas tejto doby je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné až do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu:

Zasielkovňa.sk
96753410 Rogelli.sk
Kopčianska 92/A
851 01 Bratislava

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, prosíme ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho na adrese Haname-Hana Mertlíková, Nádražní 83, 549 57 Teplice nad Metují alebo na email: info@rogelli.sk formou jednostranného právneho jednania (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť pre vrátenie tovaru doklad priložený k faktúre alebo si formulár pre odstúpenie od zmluvy stiahnuť tu, nie je to však jeho povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, je dostatočné odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

Dodacie podmienky

Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil pri objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza v sekcii Cena dopravy. Nájdete tu aj obvyklé dodacie lehoty pre jednotlivé spôsoby dopravy.

Platobné podmienky

Tovar  je majetkom  predávajúceho až do doby úplného zaplatenia ceny tovaru. Celková cena objednávky môže byť kupujúcim uhradená:

 • Dobierkou – príslušnú čiastku zaplatí kupujúci pri prevzatí zásielky od dopravcu.
 • Vopred bankovým prevodom – kupujúci prevedie celú čiastku na bankový účet predávajúceho, ktorý je vedený v spoločnosti Fio banka, a.s.. Odosielanie zásielky sa uskutoční až po pripísaní celkovej čiastky na účet predajcu.
 • Rýchla online platba – kartou alebo bankovým prevodom online.

Podrobnosti a ceny jednotlivých spôsobov platieb nájdete v sekcii Spôsoby platby.

Elektronická evidencia tržieb

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu daní online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Práva vyplývajúce zo zákonnej záruky

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe, ktorý slúži ako záručný list. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.  V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava spotrebiteľ záruku novú v dĺžke 24  mesiacov.

Pokiaľ dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom ku spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie a to prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (ARS) alebo online riešenia sporov (ORS). Orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k alternatívnemu riešeniu sporov sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.
Mimosúdne spory je možné riešiť online (ORS) na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Ak je kupujúcim podnikateľ:

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

I. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

II. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

III. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade bude zákazníka o správnej cene informovať. Ak ten bude  s úpravou ceny súhlasiť, dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude expedovaná. V opačnom prípade dôjde ku stornovaniu objednávky.

Zľavy a zľavové kupóny

Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za odporúčanie známym apod.). Každá zľava má pravidlá pre využitie.

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón budú uplatnené  v rozpore s pravidlami danej zľavy alebo zľavového kupónu, má predávajúci právo takéto uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takomto prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy alebo uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo pri zľave (formou informácii), alebo je pri zľave uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne popísané. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitia predávajúceho.

Každú zľavu alebo kupón je možné uplatniť iba jedenkrát, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať.

V objednávke je možné uplatniť len jeden zľavový poukaz.

V prípade, že zľavu uplatní kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy, má predávajúci právo takéto uplatnenie zľavy a zľavového kupónu odmietnuť.

V prípade, že je hodnota darčekového poukazu, alebo zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz alebo kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spracovávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR).

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcií Ochrana osobných údajov.
Svoje údaje môže registrovaný zákazník meniť na internetových stránkach www.rogelli.sk v sekcií Môj účet.

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej plnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 7. 2014 a rušia predchádzajúce znenia OP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.